کله کش

کله کش

کله کش | سما گستر کهن

کله کش

این دستگاه که پس از پرکن مورد استفاده قرار می‌گیرد سر مرغ را از قبل از ورود به مرحله‌ی تخلیه جدا می‌نماید.