کانال خون

کانال خون

کانال خون | سما گستر کهن

کانال خون

کانال خون که از این کانال جهت جمع آوری خون استفاده می‌شود.