خانه > خدمات > بخش ضایعات > پمپ انتقال ضایعات

پمپ انتقال ضایعات

پمپ انتقال ضایعات

پمپ انتقال ضایعات | سما گستر کهن

پمپ انتقال ضایعات

ضایعات حاصل از فرآیند کشتار که از طریق کانال‌هایی در داخل چاه ضایعات ریخته می‌شوند توسط این دستگاه جهت انتقال و بازیافت استفاده می‌شود.