پا انداز

پا انداز

پا انداز | سما گستر کهن

پا انداز

توسط این دستگاه پاهای بریده توسط دستگاه پابر، از روی قلاب‌ها جدا می‌شوند.