مرغ انداز

مرغ انداز

مرغ انداز | سما گستر کهن

مرغ انداز

مرغ‌ها توسط دستگاه مرغ انداز از قلاب جدا شده و آماده اتصال به خط چیلر می‌شوند.