قلاب شوی

قلاب شوی

قلاب شوی | سما گستر کهن

قلاب شوی

توسط برس‌های تعبیه شده در دو طرف دستگاه قلاب‌های استفاده شده در بخش ذبح و پرکنی جهت استفاده مجدد شست و شو می‌شوند.