سپاریتور

سپاریتور

سپاریتور | سما گستر کهن

سپاریتور

جهت گرفتن آب‌های اضافی و سایر ذرات روی مرغ از این دستگاه استفاده می‌شود. سپس مرغ‌ها به قلاب‌های نوار نقاله چیلر هوایی آویخته می‌شوند.