خانه > خدمات > مرحله تخلیه اتوماتیک > دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن

دستگاه گردن شکن | سما گستر کهن

دستگاه گردن شکن

توسط این دستگاه و چنگک‌های تعبیه شده در آن، گردن مرغ بدون آسیب زدن به قفسه سینه و بال‌های آن شکسته می‌شود.