دستگاه چاک زن

دستگاه چاک زن

دستگاه چاک زن | سما گستر کهن

دستگاه چاک زن

در این دستگاه مرغ‌ها جهت تخلیه امعاء و احشاء برش داده شده و باز می‌گردند.