دستگاه نای کش

دستگاه نای کش

دستگاه نای کش | سما گستر کهن

دستگاه نای کش

توسط این دستگاه نای و چینه دان بدون آسیب دیدن مرغ جدا می‌شوند.