سپید ماکیان

خط تولید خوراک طیور به ظرفیت ۳۰ تن در ساعت و ۲۰ هزار سیلوی ذخیره

رشت