هفت عامل مؤثر بر دریافت خوراک و قابلیت هضم گاو

هفت عامل مؤثر بر دریافت خوراک و قابلیت هضم گاو

در این قسمت به بررسی عواملی همچون میزان غذا، چگونگی فرآوری خوراک، فواصل تغذیه، فاکتورهای محیطی و غیره که بر دریافت خوراک و قابلیت هضم گاو مؤثرهستند می‌پردازیم.