خوراک مش کاندیشن شده؛ یک شکل از خوراک که نادیده گرفته شده است

خوراک مش کاندیشن شده؛ یک شکل از خوراک که نادیده گرفته شده است

مش کاندیشن شده شکلی از خوراک است که تحت تأثیر تغییرات هیدروترمال-مکانیکی قرار می‌گیرد درحالی که شکل آن همچون خوراک پلت شده نیست. در این قسمت به بررسی این شکل از خوراک می‌پردازیم و پیشنهاد می‌شود که مش کاندیشن شده به دلیل مزایای اقتصادی و بهداشتی آن، به عنوان فرصتی برای صنعت خوراک در نظر گرفته شود.

all about feed منبع پادکست: محمدرضا کوچان نژاد ­-۲۰۲۰ – خوراک مش کاندیشن شده، نگاهی به شکلی از خوراک برای دام، منتشر شده در مجله