شوکر

شوکر

شوکر | سما گستر کهن

شوکر

در این دستگاه شوکر با بکارگیری جریان الکتریکی با ولتاژ ۱۸۰-۳۰ طیور جهت ذبح بی‌حس می‌شوند. این جریان قابل تنظیم بوده و سایز دستگاه متناسب با ظرفیت کشتار قابل تغییر می‌باشد.