دستگاه وکیوم

دستگاه وکیوم

دستگاه وکیوم | سما گستر کهن

دستگاه وکیوم

قسمت‌های داخل مرغ توسط دستگاه وکیوم به وسیله سیستم وکیوم تمیز و شش‌ها درآورده شده و به مخزن وکیوم ریخته می‌شوند.