کولر

سری
SKLN
ظرفیت(تن درساعت)
30 - 3
زمان‌خنک‌کردن (حداقل)
6 تا 10 دقیقه
درجه حرارت مواد پس از خنک شدن
بیشتر از 3 تا 5 درجه از درجه حرارت محیط نخواهد بود
قدرت ( کیلووات)
0/37 - 2/2

سیستم کولینگ با جریان معکوس سری SKLN

 

کاربرد دستگاه
جهت خنک کردن انواع دانه پلت استفاده می‌شود.

ویژگی‌های اصلی دستگاه
دارای سیستم کولینگ با جریان معکوس و ویژگی خنک کردن یکنواخت می‌باشد. ساختار تخلیه دستگاه به شکل
دریچه کشویی مخصوص می‌باشد که عملکرد نرم و روان تخلیه را تضمین می‌نماید.
پس از عملیات خنک کردن مواد درجه حرارت مواد نباید بیشتر از ۳ تا ۵ درجه سانتی گراد از دمای محیط باشد.
ساختار چرخش مخصوص مواد در سیستم خنک کردن.