دای و رولر (فولاد ضد زنگ)

مراحل ۲۱ گانه تولید دای نشانی بر کیفیت محصولات ماست.
برگرفته از تکنولوژی CPM آمریکا

۱ مرحله دریافت قطعات خام
۲ فرآیند حرارتی
۳ ماشینکاری اولیه (پرداخت اولیه)
۴ مرحله ساخت شیار دای
۵ سوراخکاری
۶ بهسازی و تست سوراخها
۷ ایجاد خزینه توسط مته خزینه
۸ برقوکاری
۹ ایجاد شکاف جهت خار اطمینان
۱۰ مرحله ایجاد سوراخهای پیچ
۱۱ آبدهی (تبرید سریع)
۱۲ براده برداری نهایی (ماشین کاری نهایی)
۱۳ مرحله ساخت فلنچ دای
۱۴ پرداخت مجدد
۱۵ برقوکاری نهایی
۱۶ سنگزنی
۱۷ تمیز کاری
۱۸ صیقل دهی سطوح توسط هوای فشرده
۱۹ تمیز کاری
۲۰ بازرسی و کنترل نهایی
۲۱ بسته بندی