گرگان و دشت

خط تولید خوراک طیور ۱۰ تن در ساعت قابل ارتقا به ۲۰ تن در ساعت

گرگان