معرفی دستگاه آسیاب پودری (پولورایزر)

معرفی دستگاه آسیاب پودری (پولورایزر)

 از دستگاه پولورایزر در تولید خوراک آبزیان استفاده می‌شود. در این قسمت به اهمیت و نقش این دستگاه آسیاب در تولید خوراک آبزیان باکیفیت میپردازیم و عملکرد آن را بررسی میکنیم.