عوامل مؤثر بر دریافت خوراک طیور

عوامل مؤثر بر دریافت خوراک طیور

عوامل زیادی بر دریافت خوراک مرغ‌ها تأثیر می‌گذارند و از این رو میزان دریافت مواد مغذی و بازدهی طیور را تعیین می‌کنند. اگرچه طیف این عوامل بسیار گسترده است، اما در این قسمت بر مدیریت و محیط، خوراک، آب و عوامل فیزیکی تمرکز می‌شود.

منبع پادکست: دکتر صلاح اسماعیل – ۲۰۱۶ – عوامل موثر بر دریافت خوراک مرغ‌ها، منتشر شده در مجله دنیای طیور