تولد یک صنعت

تولد یک صنعت

شکل کنونی خوراک برای اولین بار در چه سالی تولید گردید؟ چه عواملی صنعت خوراک امروزی را به وجود آورده است؟